Wiadomości z Martwej Strefy – 009 – 01. 2012

W czter­dzie­stym trze­cim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem.  Dziś roz­po­czy­nam nowy rok i przy­glą­dam się new­som ze stycz­nia 2012 r.

Przy­dat­ne linki:


- Wiatr przez dziur­kę od klu­cza (Grant: rekla­ma, ilu­stra­cja, wyda­nie bry­tyj­skie)
– Worek kości (twar­da, mięk­ka)
– Pole wal­ki (okład­ka)
– The Dark Tower: The Way Sta­tion (zeszyt #5)
– Road Rage (okład­ki: #1: 01 | 02 | 03 | 04 | wszyst­kie, zeszyt #3, stro­na)
– Room 237 (pla­kat)
– Car­rie: The Musi­cal (video)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.