Upiory XX wieku

Jakoś tak się dziw­nie zło­ży­ło, że maj jest czę­sto mie­sią­cem, w któ­rym Man­do ma pro­ble­my a Sku­ra przy­cho­dzi z odsie­czą. Man­do leży roz­ło­żo­ny angi­ną a Sku­ra ser­wu­je nam solów­kę. Jest to jego odpo­wiedź na dys­ku­sję Man­do i Didi na temat zbio­ru Joe Hil­la. Sku­ra dopo­wia­da tro­chę o kil­ku opo­wia­da­niach, uzu­peł­nia fak­ty, oce­nia zbiór i nawi­ja o chę­ci zekra­ni­zo­wa­nia „Mar­twe­go drzewa”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.