Ulubione słuchowiska Kinga cz. 1

Sku­ra inau­gu­ru­je nowy (nie­re­gu­lar­ny) cykl, w któ­rym będzie­my oma­wiać i pre­zen­to­wać ulu­bio­ne słu­cho­wi­ska Ste­phe­na Kin­ga. Jako pierw­sze usły­szy­cie słu­cho­wi­sko „Dzień u den­ty­sty”, a Sku­ra wyja­śni kwe­stie doty­czą­ce języ­ka tego radio­we­go gatun­ku. Umyj­cie więc ząb­ki, zamknij­cie oczy i załóż­cie słuchawki!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.