To: Rozdział 1

Kin­go­wa jesień zaczy­na się roz­krę­cać na dobre, a my spo­tka­my się aby poroz­ma­wiać o pierw­szej wrze­śnio­wej pre­mie­rze. Kto by pomy­ślał, że z dwóch kino­wych fil­mów na pod­sta­wie pro­zy Kin­ga to wła­śnie „To” osią­gnie spek­ta­ku­lar­ny suk­ces, a nie tak dłu­go wycze­ki­wa­na „Mrocz­na Wie­ża”. Ale tak wła­śnie się sta­ło, a naj­now­sze dzie­ło na pod­sta­wie Kin­ga pod­bi­ło sztur­mem kino­we ekra­ny. Pono­wie łączy­my zatem swo­je siły w skła­dzie Radio SK, Kingowiec.pl oraz Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy, aby omó­wić dla Was „To”. Dys­ku­tu­je­my o dro­dze nowej adap­ta­cji kul­to­we­go kla­sy­ka na wiel­ki ekran, wpły­wie „Stran­ger Things” na suk­ces fil­mu Muschet­tie­go, zawar­to­ści hor­ro­ru w final­nym dzie­le, zaska­ku­ją­cej kre­acji Pen­ny­wi­se­’a, mło­dzie­żo­wym aktor­stwie, zmia­nach w sto­sun­ku do książ­ko­we­go ory­gi­na­łu oraz wie­lu innych kwe­stiach. Posłu­chaj­cie i podziel­cie się swo­imi wrażeniami!

Stre­fa spo­ile­ro­wa roz­po­czy­na się od 1:00:04

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.