The Mangler 2: Graduation Day

W listo­pa­dzie 2020 roku omó­wi­li­śmy ekra­ni­za­cję opo­wia­da­nia „Magiel”. Film sygno­wa­ny nazwi­ska­mi trzech ikon hor­ro­ru, osta­tecz­nie uzna­wa­ny jest za jed­ną z naj­gor­szych ekra­ni­za­cji tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Po ponad dwóch latach posta­no­wi­li­śmy zamknąć ten temat i obej­rzeć dwa sequ­ele tego fil­mu. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my pierw­szy z nich. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski by poroz­ma­wiać o fil­mie „The Man­gler 2: Gra­du­ation Day”. Co łączy oży­wio­ny mor­du­ją­cy magiel z zabój­czym wiru­sem kom­pu­te­ro­wym? Jak wyko­rzy­sta­no tutaj wyży­macz­kę z pral­ki Fra­ni? Czy da się zro­bić „sla­sher” bez scen mor­derstw? Jak moc­no twór­cy czer­pa­li z fil­mu „Matrix”? Gdzie w tym wszyst­kim miej­sce dla Mal­col­ma „Zagram we wszyst­kim” McDo­wel­la i Lan­ce­’a „Jak ty nie zagrasz to ja zagram” Hen­rik­se­na? Czy wirus może mówić cyta­ta­mi z pio­sen­ki Spi­ce Grirls? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.