Targi książki i mediów VIVELO 2024

W naj­now­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Extra zapra­szam Was na kolej­ny pre­zen­ta­cję w for­mie wideo! Dzi­siaj oma­wiam impre­zę, któ­ra mia­ła miej­sce w zeszły week­end, czy­li Tar­gi książ­ki i mediów VIVELO. Jako że jeste­śmy w Radiu SK, sku­piam się tyl­ko na kin­go­wej stro­nie tego even­tu. A że tar­gi mia­ły miej­sce bez­po­śred­nio przed pre­mie­rą zbio­ru „Im mrocz­niej, tym lepiej” to wyda­rzeń kin­go­wych było tam spo­ro. Pierw­sza część nagra­nia poświę­co­na jest samym tar­gom. Oma­wiam i poka­zu­ję w niej jak wyglą­da­ły atrak­cje dostęp­ne na impre­zie, a tak­że rela­cjo­nu­ję panel dys­ku­syj­ny „Świat według Ste­phe­na Kin­ga. Im mrocz­niej, tym lepiej”. W dru­giej czę­ści oma­wiam i pre­zen­tu­ję serię gadże­tów, któ­re Wydaw­nic­two Alba­tros przy­go­to­wa­ło spe­cjal­nie na tar­gi. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.