Szpital Królestwo. Odcinek 6: The Young and the Headless

Nie­mal dokład­nie 25 lat po emi­sji ostat­nie­go odcin­ka duń­skie­go seria­lu „Kró­le­stwo”, Lars Von Trier powró­cił z jego trze­cim sezo­nem. Z tej oka­zji (i tro­chę z tęsk­no­ty za seria­la­mi Ste­phe­na Kin­ga) posta­no­wi­li­śmy odświe­żyć sobie ame­ry­kań­ską wer­sję z 2004 roku. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK usie­dli­śmy do mikro­fo­nów w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski. Dzi­siaj zapra­sza­my na nasze wra­że­nia z szó­ste­go odcin­ka tej pro­duk­cji. Posta­no­wi­li­śmy oma­wiać dla was ten serial kawa­łek po kawał­ku. Jeże­li jesz­cze nie mie­li­ście oka­zji zapo­znać się z tą pro­duk­cją to zapra­sza­my was do wspól­nej zaba­wy. Posta­ra­my się zamknąć ten pro­jekt jak naj­szyb­ciej ale na chwi­lę obec­ną nie obie­cu­je­my jesz­cze regu­lar­no­ści. W zało­że­niu mają to być odcin­ki dodat­ko­we więc o ile kry­zys nie zaha­czy o pod­cast Radio SK, będzie­my mie­li dla was tro­chę wię­cej audy­cji niż te regu­lar­ne audy­cje. Zapra­sza­my do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.