Stephen King w Simpsonach

„Tre­eho­use of Hor­ror” to corocz­ny odci­nek spe­cjal­ny seria­lu „Simp­so­no­wie” uka­zu­ją­cy się w oko­li­cy Hal­lo­we­en. W tym roku, po 34 latach emi­sji seria­lu i 33 latach hal­lo­we­eno­wej tra­dy­cji, pierw­szy raz mili­śmy sytu­ację, kie­dy uka­za­ły się dwa takie epi­zo­dy – jed­na kla­sycz­na anto­lo­gia gro­zy i jeden odci­nek będą­cy w cało­ści paro­dią kin­go­we­go „To”. Ta pre­mie­ra była punk­tem wyj­ścia do dzi­siej­szej audy­cji, któ­ra począt­ko­wo mia­ła zawie­rać tyl­ko krót­ką recen­zją epi­zo­du „Not It”, a osta­tecz­nie roz­ro­sła się trzy­krot­nie. W 530. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przy­glą­dam się znacz­nie sze­rzej obec­no­ści Ste­phe­na Kin­ga w tym popkul­tu­ro­wym ewe­ne­men­cie. Przy­ta­czam i oma­wiam zarów­no wystę­py same­go Kin­ga lub jego posta­ci, oma­wiam wcze­śniej­sze paro­die Kin­ga i przy­ta­czam co cie­kaw­sze nawią­za­nia. Nie ogra­ni­czam się jed­nak tyl­ko do same­go seria­lu. Przy­glą­dam się bli­żej komik­so­wej czę­ści „Simp­so­nów”, oma­wia­jąc aż trzy duże paro­die w tym medium. Osta­tecz­nie nawet wcho­dzę w tema­ty­kę figu­rek kolek­cjo­ner­skich. Final­nie oczy­wi­ście sku­piam się tak­że na punk­cie wyj­ścia, czy­li odcin­ku pt. „Not It”. Zapra­szam do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.