Stephen King poleca #6: The Thing from Another World

Akcja toczy się w odcię­tej od świa­ta sta­cji badaw­czej. Naukow­cy zna­leź­li wła­śnie sta­tek kosmicz­ny zamro­żo­ny w lodzie. Cie­ka­wi swe­go odkry­cia posta­na­wia­ją go wydo­być, lecz w ten spo­sób uwal­nia­ją Isto­tę, któ­ra jest w sta­nie zagro­zić życiu na Zie­mi. Gru­pa bada­czy znaj­du­je się w śmier­tel­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Wie­dzą że nie mogą dopu­ścić do wydo­sta­nia się zagro­że­nia poza lody Ark­ty­ki. Roz­po­czy­na się pierw­sze star­cie czło­wie­ka z najeźdź­cą z kosmosu.

Out­ta­kes. Alter­na­ti­ve Ending

Dzi­siej­szy odci­nek Radia SK trak­tu­je­my jed­no­cze­śnie jako ósmą część cyklu fil­mów zimo­wych, któ­ry począw­szy od zeszłe­go roku, pro­wa­dzi Sku­ra. Jed­no­cze­śnie zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie do wysłu­cha­nia wcze­śniej­szych pod­ca­stów wcho­dzą­cych w skład cyklu.

Przy­dat­ne linki:


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.