Stephen King poleca #5: Deliverance

Wyrusz w eks­tre­mal­ną przy­go­dę, w któ­rej czło­wiek musi zmie­rzyć się z natu­rą. Jon Voight, Burt Rey­nolds, Ned Beat­ty i Ron­ny Cox wcie­li­li się w role „week­en­do­wych wojow­ni­ków”, któ­rzy w dwóch kaja­kach spły­wa­ją rze­ką poprzez nie­zna­ne sobie tere­ny – i odkry­wa­ją dzi­kie obsza­ry prze­ra­że­nia. Reży­ser John Boor­man zabie­ra ich – jak i widzów – w nie­bez­piecz­ną wypra­wę, gdzie będą musie­li wal­czyć o prze­trwa­nie. Film, nakrę­co­ny na pod­sta­wie powie­ści Jame­sa Dickeya.

Odci­nek zapo­wia­da­ny kil­ka mie­się­cy temu. Wresz­cie dopły­nę­li­śmy! Choć nie­ste­ty nie w peł­nym skła­dzie… podob­nie jak boha­te­ro­wie fil­mu 🙂 W dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje­my serię zapo­cząt­ko­wa­ną przed rokiem, a prze­rwa­ną w czerw­cu. Za wio­sło zła­pał Sku­ra, któ­ry oma­wia kolej­ny film szcze­gól­nie pole­ca­ny przez Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj zapra­sza­my do wysłu­cha­nia recen­zji fil­mu „Deli­ve­ran­ce” z 1972 roku.

pro­mo odcin­ka #1 | pro­mo odcin­ka #2

Przy­dat­ne linki:


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.