Stephen King poleca #2: Les Diaboliques

Akcja fil­mu roz­gry­wa się w szko­le z inter­na­tem dla chłop­ców, któ­rej dyrek­to­rem jest Michel Dela­sal­le, tyran i sady­sta ter­ro­ry­zu­ją­cy uczniów, nauczy­cie­li i żonę Chri­sti­nę. Ta ostat­nia trak­to­wa­na jest zresz­tą naj­go­rzej. Mimo że jest wła­ści­ciel­ką szko­ły, musi zno­sić publicz­ne upo­ko­rze­nia i tole­ro­wać kochan­ki męża. Jed­ną z nich jest Nico­le – nauczy­ciel­ka, któ­rą Michel wyko­rzy­stał i porzu­cił. Obie kobie­ty pla­nu­ją słod­ką zemstę.

W czter­dzie­stym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje­my serię zapo­cząt­ko­wa­ną przed mie­sią­cem. Za mikro­fo­nem ponow­nie samo­dziel­nie sta­nął Łukasz Sku­ra, któ­ry oma­wia kolej­ny film szcze­gól­nie pole­ca­ny przez Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj zapra­sza­my do wysłu­cha­nia recen­zji fil­mu „Les Dia­bo­li­qu­es” z 1955 roku, fran­cu­skie­go reży­se­ra Hen­ri-Geo­r­ges Clouzot.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.