Stephen King. Instrukcja obsługi

Dwa lata temu Wydaw­nic­two Alba­tros wypu­ści­ło do sprze­da­ży dru­gą pol­ską książ­kę o Ste­phe­nie Kin­gu. W 450. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, Man­do wresz­cie bie­rze ją na warsz­tat. Jak pre­zen­tu­je się wizu­al­nie? Na ile wyczu­wal­ne są w niej echa „Sprze­daw­cy stra­chu”, poprzed­niej książ­ki Rober­ta Zię­biń­skie­go? Jakie są pod­sta­wo­we róż­ni­ce w pomy­śle na tę książ­kę, w porów­na­niu z jej poprzed­nicz­ką? Czy te zmia­ny wypa­dły pozy­tyw­nie? Ile i jakie dodat­ki znaj­dzie­my w tej nie­ty­po­wej bio­gra­fii? I wresz­cie do kogo jest ona skie­ro­wa­na i czy war­to się z nią zapo­znać? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.