Stań przy mnie

Dzi­siaj mamy dla was wyjąt­ko­wą dys­ku­sję. Cho­ciaż z Bogu­sią nagry­wa­my wspól­nie od wie­lu lat, to wła­śnie dziś debiu­tu­je ona na łamach pod­ca­stu Radio SK. Ponad­to bie­rze­my na warsz­tat film, któ­ry dla nas oboj­ga jest bar­dzo waż­nym obra­zem i któ­ry cze­kał na omó­wie­nie sta­now­czo zbyt dłu­go. Na jakich eta­pach nasze­go życia oglą­da­li­śmy „Stań przy mnie”? Czy za każ­dym razem film robił na nas takie samo wra­że­nie? Któ­re jego ele­men­ty kocha­my naj­bar­dziej? I wresz­cie: czym do cho­le­ry jest Goofy? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. A tym­cza­sem ciesz­cie się ostat­ni­mi dnia­mi lata i… zostań­cie z nami 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.