Smętarz dla zwierzaków – obawy i oczekiwania

Dwa tygo­dnie temu Para­mo­unt Pic­tu­res zapre­zen­to­wał dru­gi tra­iler zbli­ża­ją­cej się wiel­ki­mi kro­ka­mi dru­giej ekra­ni­za­cji książ­ki „Cmę­tarz zwie­żąt”. Jed­no­cze­śnie w nowym mate­ria­le pro­mo­cyj­nym odkry­li spo­ro kart, zdra­dza­jąc jakie pod­ję­to zmia­ny w sto­sun­ku do ory­gi­na­łu. Dzień póź­niej twór­cy fil­mu udzie­li­li wywia­du, w któ­rym tłu­ma­czy­li się z pod­ję­tych decy­zji. Man­do „prze­tra­wił” te wszyst­kie infor­ma­cje i posta­no­wił przyj­rzeć się im na chłod­no. Jak bar­dzo nowe pomy­sły wpły­ną na ory­gi­nal­ną histo­rię? Czy wypa­czą ją na pozio­mie emo­cjo­nal­nym? Czy mają szan­sę spraw­dzić się lepiej w war­stwie hor­ro­ro­wej? Czy mogą spra­wić, że sta­ra opo­wieść dosta­nie nową, cie­ka­wą oprawę?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.