Smętarz dla zwierzaków

W 322 odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca­my do tema­tu fil­mo­we­go „Smę­ta­rza dla zwie­rza­ków”. A wszyst­ko za spra­wą Sku­ry, któ­ry nad­ro­bił dzie­ło duetu Kolsch/Widmyer. Jak Żar­łok oce­nia naj­now­szą ekra­ni­za­cję jed­nej ze swo­ich ulu­bio­nych powie­ści Kin­ga? Czy wpro­wa­dzo­ne przez twór­ców zmia­ny oka­za­ły się dla nie­go satys­fak­cjo­nu­ją­ce? Na ile film spraw­dza się jako hor­ror? Czy dosta­nie­my w odcin­ku tra­dy­cyj­ną por­cję dygre­sji? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.