Smętarz dla zwierzaków

W trzy­sta pięt­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK na cmen­ta­rzu Mic­ma­ców ponow­nie spo­ty­ka­ją się Hubert Span­dow­ski i Seba­stian Kubań­czyk. Tym razem roz­ma­wia­my o nowej ekra­ni­za­cji książ­ki Ste­phe­na Kin­ga. Począ­tek pod­ca­stu jest bez­spo­ile­ro­wy, ale bar­dzo szyb­ko prze­cho­dzi­my do szcze­gó­łów (co jest wyraź­nie zasu­ge­ro­wa­ne w audy­cji). Jak oce­nia­my dru­gą kino­wa inter­pre­ta­cję „Smę­ta­rza dla zwie­rza­ków”? Co sądzi­my o pro­mo­cji fil­mu? Któ­re zmia­ny w sto­sun­ku do ory­gi­na­łu nam się podo­ba­ły? Czy zabra­kło nam jakichś moty­wów z książ­ki? Czy twór­cy wyszli obron­ną ręką z tej naj­bar­dziej istot­nej zmia­ny i na ile była ona zasad­na? Jak nowy „Smę­tarz” spraw­dza się w war­stwie dra­ma­tycz­nej a jak radzi sobie z ele­men­ta­mi hor­ro­ru? Co sądzi­my o nowym zakoń­cze­niu tej histo­rii? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.