Słuchowisko. Lustrzana podłoga

Char­les Whar­ton uda­je się do sta­rej rezy­den­cji, chcąc zoba­czyć miej­sce, w któ­rym zgi­nę­ła jego sio­stra. Antho­ny Rey­nard – mąż Jani­ne – zda­je się wie­dzieć wię­cej o tym incy­den­cie i wraz ze swą słu­żą­cą Louise sta­ra się znie­chę­cić Whar­to­na do dal­sze­go roz­grze­by­wa­nia tej spra­wy. Jak się oka­zu­je, budy­nek w któ­rym doszło do tra­ge­dii, kry­je w sobie tajem­ni­cę i nie­sa­mo­wi­tą historię.

Wystę­pu­ją:

Nar­ra­tor … Hubert Spandowski

Char­les Whar­ton … Łukasz Skura

Antho­ny Rey­nard … Witold Kuźma

Louise … Gra­ży­na Nadmorska

W 71. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, wra­ca­my do nasze­go cyklu słu­cho­wisk, w któ­rych pre­zen­tu­je­my ama­tor­skie tłu­ma­cze­nia sta­rych opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Dzi­siaj mamy dla Was tekst szcze­gól­ny. „Glass Flo­or” jest pierw­szym pro­fe­sjo­nal­nie wyda­nym opo­wia­da­niem Ste­phe­na Kin­ga (Star­tling Myste­ry Sto­ries, 1967; Weird Tales, 1990) stąd i wyko­na­nie cał­ko­wi­cie inne od tego zpierw­sze­go słu­cho­wi­ska. SŁUCHAĆ KONIECZNIE W SŁUCHAWKACH!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.