Słoik z ciasteczkami

W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK zapra­szam na recen­zję opo­wia­da­nia „Sło­ik z cia­stecz­ka­mi”, któ­re powsta­ło w tym roku, w czerw­cu zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne w stu­denc­kim maga­zy­nie VQR, następ­nie w paź­dzier­ni­ku tra­fi­ło do mięk­ko­okład­ko­we­go wyda­nia zbo­ru „Bazar złych snów”, aż wresz­cie w grud­niu, nie­mal pre­mie­ro­wo zosta­ło wyda­ne w Pol­sce za spra­wą maga­zy­nu „Nowa Fantastyka”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.