Sklepik z pytaniami cz. 9

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W kolej­nej odsło­nie dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym jak dobrze znam twór­czość Har­la­na Cobe­na? Jakie mam ocze­ki­wa­nia co do dru­gie­go sezo­nu „Locke&Key”? Któ­rą powieść Kin­ga uwa­żam za „naj­po­dlej­szą”? Jakich słu­cham pod­ca­stów? Czy miał­bym siły w cza­sach obec­nej pan­de­mii czy­tać „Bastion”? Czy radio ESKA żąda­ło kie­dyś ode mnie zmia­ny nazwy pod­ca­stu? Czy pałam miło­ścią do spor­tu? Jakie mam poglą­dy poli­tycz­ne? Czy mamy umo­wę z Audio­te­ką? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.