Sklepik z pytaniami cz. 21

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym jaki jest naj­cen­niej­szy ner­dow­ski przed­miot, któ­ry posia­dam? Czy na kon­cer­tach tań­czę pogo czy sto­ję z boku? Czy moim zda­niem z Kin­ga się wyra­sta? Czy jestem w sta­nie podać tytu­ły ksią­żek, któ­re znam i żału­ję że nie napi­sał ich King. Czy moja recep­cja Kin­ga (jako ści­słow­ca-mate­ma­ty­ka) roż­ni się np.od recep­cji Szy­ma­sa, zawo­do­wo i nauko­wo zaj­mu­ją­ce­go się popkul­tu­rą? Czy czę­ściej mamy zbież­ne, czy odręb­ne opi­nie? Czy zwra­ca­my uwa­gę na te same rze­czy? Czy byłem w Wor­ku Kości u Rena­ty Kury­ło­wicz? Co sądzę o blur­pach Kin­ga na innych książ­kach i jak oce­niam same książ­ki? Fred­dy, Micha­el czy Jason – któ­rą z serii lubię naj­bar­dzie? Jak oce­niam z pespek­ty­wy cza­su 11 lat ist­nie­nia Radia SK? Czy masz jakieś ulu­bio­ne pod­ca­sty swo­je­go autor­stwa? Któ­rą z ksią­żek Ste­phe­na Kin­ga moż­na umie­ścić na liście lek­tur szkol­nych? Jaki komiks Ste­phe­na Kin­ga lubię naj­bar­dziej? Jaki cykl moich pod­ca­stów wspo­mi­nam naj­le­piej? Cze­go sobie  życzę na kolej­ne 11 lat dzia­łal­no­ści Radia SK? Czy nie czu­ję zmę­cze­nia nagry­wa­niem pod­ca­stów i nie iry­tu­je mnie tak mały ich odbiór? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.