Sklepik z pytaniami cz. 16

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi czy mie­wam kry­zy­sy seria­lo­we i kin­go­we? Czy w 2011 roku prze­szło mi przez myśl, że Radio SK będzie nada­wać regu­lar­nie przez kolej­ne 10 lat? Czy mam jakiś pod­cast swo­je­go autor­stwa, któ­ry szcze­gól­nie lubię? Czy są jakieś książ­ki Kin­ga, któ­re mimo że być może nie są wybit­ne, to wspo­mi­nam je dobrze po latach ze wzglę­du na oko­licz­no­ści, któ­re towa­rzy­szy­ły zapo­zna­wa­niu się z nimi? Czy StephenKing.pl, Radio SK, Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy bądź któ­ryś z nas pry­wat­nie ma jakiś psy­cho­fa­nów? Czy StephenKing.pl współ­pra­cu­je w jakiś spo­sób z zagra­nicz­ny­mi ser­wi­sa­mi fanow­ski­mi? Czy jeste­śmy roz­po­zna­wal­ni w mię­dzy­na­ro­do­wych fan­do­mach? Jakie książ­ki i gatun­ki ksią­żek czy­tam oprócz Kin­ga? Czy będę się szcze­pić na koro­na­wi­ru­sa? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.