Sklepik z pytaniami cz. 14

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy myślę o częst­szym krę­ce­niu mate­ria­łów wideo? Co sądzę o pomy­śle poka­za­nia swo­jej kolek­cji ksią­żek, komik­sów i gadże­tów zwią­za­nych z Kin­giem? Ile lat pali­łem, ile nie pali­łem i dla­cze­go znów zaczą­łem. Czy coś wiem na temat pla­no­wa­nych wizyt Kin­ga w Euro­pie? Co myślę na temat stwo­rze­nia kana­łu Discor­da zrze­sza­ją­ce­go czy­tel­ni­ków Kin­ga? Co i jak zbie­rał pol­ski kolek­cjo­ner Kin­ga w przed­in­ter­ne­to­wych latach dzie­więć­dzie­sią­tych? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.