Serca Atlantydów

Sen­na atmos­fe­ra ame­ry­kań­skich pro­win­cjo­nal­nych mia­ste­czek, zwy­czaj­ne tro­ski i rado­ści zwy­czaj­nych ludzi, mało waż­ne wyda­rze­nia owo­cu­ją­ce mało istot­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi… Nie daj­my się jed­nak zwieść pozo­rom: spo­kój jest tyl­ko uda­wa­ny, a zwy­czaj­ność powierz­chow­na. Pod cien­ką war­stwą spo­ko­ju kipią nie­bez­piecz­ne namięt­no­ści, uważ­ny czy­tel­nik bez tru­du zaś uło­ży obraz co naj­mniej rów­nie mrocz­ny i groź­ny jak te, któ­re mistrz gro­zy kre­ślił w swo­ich wcze­śniej­szych best­sel­le­ro­wych powieściach.

W pięć­dzie­sią­tym czwar­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po bar­dzo dłu­giej prze­rwie powra­ca Grze­gorz „dampf” Labu­da, któ­ry wraz z głów­nym pro­wa­dzą­cym roz­pły­wa się nad zbio­rem „Ser­ca Atlan­ty­dów”. Odci­nek wol­ny od spoilerów.

Spis tre­ści:


1. Mali ludzie w żół­tych płasz­czach (1960)

2. Ser­ca Atlan­ty­dów (1966)

3. Śle­py Wil­lie (1983)

4. Dla­cze­go jeste­śmy w Wiet­na­mie (1999)

5. Zapa­da­ją nie­biań­skie mro­ki nocy (1999)


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.