Podsumowanie roku 2019

W 342. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na chłod­no pod­su­mo­wać wszyst­kie waż­ne kin­go­we wyda­rze­nia mają­ce miej­sce w zeszłym roku.

  • 0:03:01 – powieść „Insty­tut” (osob­ny pod­cast)
  • 0:09:28 – Fil­my kino­we – „Smę­tarz dla zwie­rza­ków” (osob­ny pod­cast), „To. Roz­dział 2” (osob­ny pod­cast) oraz „Dok­tor Sen” (osob­ny pod­cast)
  • 0:16:48 – Film plat­for­my stre­amin­go­wej – „W wyso­kiej tra­wie” (osob­ny pod­cast)
  • 0:18:14 – Seria­le – „Cre­ep­show” (osob­ne pod­ca­sty z odc: 01, 02, 03, 04, 05, 06), trze­ci sezon „Mr. Mer­ce­des (pierw­sze wra­że­nia i osob­ny pod­cast) oraz dru­gi sezon „Castle Rock” (pierw­sze wra­że­nia i osob­ny pod­cast)
  • 0:28:35 – Książ­ka „Ste­phen King. Instruk­cja obsłu­gi” Rober­ta Ziębińskiego
  • 0:41:59 – Kolej­ny wysyp audio­bo­oków – „Mia­stecz­ko Salem”, „Mar­twa stre­fa”, „To”, „Insty­tut”, „Pod kopu­łą”, „Ste­phen King. Mini­po­wie­ści” oraz anto­lo­gia „17 pod­nieb­nych koszmarów”
  • 0:46:16 – Tro­chę o figur­kach i dla­cze­go Man­do zaczął je wresz­cie kupować
  • 0:49:06 – Co było naj­lep­sze, a co naj­gor­sze w 2019?
  • 0:53:03 – Nasze prze­wi­dy­wa­nia na rok 2020

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.