Podsumowanie roku 2012

56 audy­cji, dys­ku­sje, recen­zje, new­sy, omó­wie­nia, solów­ki i goście. W ostat­nim pod­ca­ście 2012 rok, jak tra­dy­cja naka­zu­je, pod­su­mo­wu­je­my minio­ne 12 mie­się­cy, zarów­no pod kątem dzia­łal­no­ści pod­ca­stu jak i wyda­rzeń mają­cych miej­sce ści­śle na polu Ste­phe­na Kin­ga. Tym razem bez dodat­ków i bez wsta­wek. Krót­ko, ogól­nie, może tro­chę cha­otycz­nie, ale z naci­skiem na naj­istot­niej­sze rze­czy. Zapra­sza­my do słu­cha­nia i do usły­sze­nia w 2013 roku, któ­ry miej­my nadzie­je będzie rokiem dobrym.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.