Pod kopułą – sezon 3

Pew­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

W 210. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po raz szó­sty bie­rze­my na warsz­tat serial „Pod kopu­łą”. W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan.

Dys­ku­sja spojlerowa!

Oma­wia­jąc serial „Pod kopu­ła” usta­no­wi­li­śmy kil­ka rekor­dów. Pierw­szy raz nagra­li­śmy dys­ku­sję trzy­oso­bo­wą, pierw­szy raz nagra­li­śmy pod­cast 1,5h a dzi­siaj pierw­szy raz publi­ku­je­my nagra­nie, któ­re prze­bi­ło 2h.

O seria­lu mówi­li­śmy łącz­nie 419 min i 12 sek co daje nam 7 godzin bez 48 sekund.

Róż­ne faj­ne rzeczy:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.