Pierwsze wrażenia – Pod kopułą – sezon 2

Pew­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

W 154. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, zale­d­wie czte­ry odcin­ki po naj­dłuż­szej w histo­rii pod­ca­stu ana­li­zie pierw­sze­go sezo­nu, ku ucie­sze jak­że licz­ne­go gro­na fanów seria­lu, powra­ca­my do tema­tu „Pod kopu­łą”. W dys­ku­sji bio­rą udział Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski. A mówi­my o otwar­ciu dru­gie­go sezo­nu. I od razu uspo­ka­ja­my, nie będzie­my od tej pory oma­wiać tego seria­lu odci­nek po odcin­ku. Sce­na­riusz do 2x01 napi­sał Ste­phen King więc epi­zod wyma­gał spe­cjal­ne­go podej­ścia. I tak, zda­je­my sobie spra­wę, że nagra­li­śmy audy­cję o jed­nym odcin­ku dłu­go­ści tego odcinka…
Ostrze­ga­my rów­nież, że jest to pod­cast ze spo­ile­ra­mi.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.