Pierwsze wrażenia – Mr. Mercedes

Pan Mer­ce­des, czy­li pierw­szy tom try­lo­gii o detek­ty­wie Hod­ge­sie, to powieść, któ­ra zebra­ła wyjąt­ko­wo mie­sza­ne recen­zje i nawet jej naj­więk­si zwo­len­ni­cy przy­zna­ją, że dale­ko jej do naj­lep­szych doko­nań Ste­phe­na Kin­ga. Tym samym, kie­dy poja­wi­ły się infor­ma­cje o pla­no­wa­nej ekra­ni­za­cji w for­mie seria­lu, uczu­cia w naszej eki­pie były dość mie­sza­ne. Jed­nak, jak na fanów przy­sta­ło, posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić, jak tym razem tele­wi­zyj­ni twór­cy pora­dzi­li sobie z adap­ta­cją twór­czo­ści pisa­rza z Maine. Zapra­sza­my zatem na wyjąt­ko­wą, pię­cio­oso­bo­wą(!) dys­ku­sję na temat pilo­ta seria­lu Pan Mer­ce­des.  Dowie­cie się z niej, jak pro­duk­cja wypa­da z per­spek­ty­wy widzów, któ­rzy książ­kę czy­ta­li i jak oce­nia­ją ją pozo­sta­li? Czy twór­cy zde­cy­do­wa­li się na zmia­ny w sto­sun­ku do pier­wo­wzo­ru? Czy para głów­nych anta­go­ni­stów jest niczym Bat­man i Joker? I w koń­cu: czy szy­ku­je się nam dru­ga Mgła, czy może w koń­cu porząd­ny serial sygno­wa­ny nazwi­skiem Kinga?

Pod­ca­sty o książ­ko­wej try­lo­gii o detek­ty­wie Hodgesie:

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.