Pan Mercedes

Tuż przed świ­tem, w spo­koj­nym mia­stecz­ku, set­ki zde­spe­ro­wa­nych, bez­ro­bot­nych ludzi stoi w kolej­ce na tar­gi pra­cy. Nagle, bez ostrze­że­nia, samot­ny kie­row­ca w kra­dzio­nym Mer­ce­de­sie wpa­da w tłum. Zabi­ja osiem osób, rani pięt­na­ście. Ucie­ka z miej­sca wypad­ku. Kolej­na misja Bra­dy­’e­go, jeśli się powie­dzie, zabi­je tysią­ce osób. Tyl­ko eme­ry­to­wa­ny detek­tyw Bill Hod­ges wraz z dwój­ką sprzy­mie­rzeń­ców może zatrzy­mać mor­der­cę, zanim ten ude­rzy ponow­nie. Kto kry­je się pod pseu­do­ni­mem Pan Mer­ce­des i jak go odnaleźć?

pro­mo odcinka

W dzi­siej­szym odcin­ku duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i powra­ca­ją­cy po dłu­giej nie­obec­no­ści w roli nor­mal­ne­go dys­ku­tan­ta Łukasz „Sku­ra”, bio­rą na warsz­tat „debiut Ste­phe­na Kin­ga w gatun­ku kry­mi­na­łu detek­ty­wi­stycz­ne­go hard­bo­iled” – książ­kę „Pan Mercedes”.

Infor­mu­je­my rów­nież, że ostat­nie 10 minut pod­ca­stu to stre­fa spo­ile­ro­wa, któ­rą wyróż­ni­li­śmy w audy­cji i ostrze­ga­my przed nią zawczasu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.