Oczy smoka

Zapra­sza­my na Dzień Dziec­ka ze Ste­phe­nem Kin­giem. Z tej oka­zji zapra­sza­my na dys­ku­sję o naj­bar­dziej zna­nej książ­ce dla dzie­ci jego autor­stwa. W wir­tu­al­nym zam­ku Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski, by poroz­ma­wiać o powie­ści, któ­rą King napi­sał dla swo­jej cór­ki, tj. o „Oczach smo­ka”. Jaka jest histo­ria tej książ­ki? W któ­rym roku ory­gi­nal­nie uka­za­ły się „Oczy smo­ka”? Czy w tym przy­pad­ku jest to książ­ka fak­tycz­nie skie­ro­wa­na do dzie­ci? Czy doro­śli czy­tel­ni­cy mogą dobrze się bawić pod­czas lek­tu­ry? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.