NOS4A2

Vic­to­ria McQu­een odkry­wa nie­zwy­kły spo­sób na prze­no­sze­nie się w prze­strze­ni. Po pew­nym cza­sie sta­je oko w oko z Nos­fe­ra­tu – upio­rem pory­wa­ją­cym dzie­ci. Choć dopro­wa­dza do jego uję­cia, po latach musi zmie­rzyć się z nim ponow­nie. Genial­ne połą­cze­nie kla­sycz­nych i nowo­cze­snych stra­chów i mrocz­nych fan­ta­zji, a wszyst­ko dosko­na­le pocię­te i zmik­so­wa­ne… Joe Hill stał się mistrzem swo­je­go rzemiosła.

W sto pięć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jer­ry­’s Tales.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.