NOS4A2

Vic­to­ria McQu­een odkry­wa nie­zwy­kły spo­sób na prze­no­sze­nie się w prze­strze­ni. Po pew­nym cza­sie sta­je oko w oko z Nos­fe­ra­tu – upio­rem pory­wa­ją­cym dzie­ci. Choć dopro­wa­dza do jego uję­cia, po latach musi zmie­rzyć się z nim ponownie.
Genial­ne połą­cze­nie kla­sycz­nych i nowo­cze­snych stra­chów i mrocz­nych fan­ta­zji, a wszyst­ko dosko­na­le pocię­te i zmik­so­wa­ne… Joe Hill stał się mistrzem swo­je­go rzemiosła.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.