Niespodzianki

W dzi­siej­szej audy­cji Sku­ra przed­sta­wia książ­kę „Nie­spo­dzian­ki” bry­tyj­skie­go pisa­rza Roal­da Dah­la, w skład któ­rej wcho­dzą naj­lep­sze opo­wia­da­nia ze zbio­rów: „Some­one like you” (1954) i „Kiss Kiss” (1960), któ­re Ste­phen King pole­ca w liście zawar­tej w „Dan­ce Macabre”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.