Nieoficjalne ekranizacje Stephena Kinga cz. 1

Ste­phen King to naj­czę­ściej ekra­ni­zo­wa­ny pisarz świa­ta. Docze­kał się kil­ku­dzie­się­ciu fil­mów kino­wych, wypusz­czo­nych od razu na rynek dvd/video, tele­wi­zyj­nych, ama­tor­skich i osob­ne­go wor­ka sequ­eli. Jest to też pisarz, któ­ry ma na swo­im kon­cie ekra­ni­za­cję same­go pomy­słu na opo­wia­da­nie, choć trud­no powie­dzieć czy sam zda­je sobie z tego spra­wę… ale o tym innym razem. W dzi­siej­szym odcin­ku usły­szy­cie nato­miast o fil­mach opar­tych na opo­wia­da­niach Kin­ga, ale powsta­łych bez praw do ekranizacji.

W sześć­dzie­sią­tym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK dowie­cie szcze­gó­łów na temat trzech fil­mów i tego co też mają one wspól­ne­go ze Ste­phe­nem Kingiem.


(1984) The Devi­l’s Gift

(1990) Mer­li­n’s Shop of Mysti­cal Wonders

(2007) No Smo­king


Dodat­ko­wo wspo­mi­nam o seria­lu Myste­ry Scien­ce The­ater 3000.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.