Mroczna Wieża V: Wilki z Calla

Po ponad 2 latach od recen­zji „Czar­no­księż­ni­ka i krysz­ta­łu” wra­ca­my do książ­ko­we­go cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. Co praw­da nasze ka-tet zmie­nia­ło już skład od momen­tu star­tu na pusty­ni Moha­ine, ale trój­ka powo­ła­na w lip­cu 2015 roku sta­no­wi­ła dotąd sta­ły punkt wszyst­kich audy­cji. Dzi­siaj jest niby tak samo a jed­nak tro­chę ina­czej. Ste­phen King zmie­nił kli­mat cyklu powra­ca­jąc do nie­go po wypad­ku w 1999 roku. My tak­że zmie­ni­li­śmy dziś nie­co for­mu­łę audy­cji. W dzi­siej­szym pod­ca­ście mamy dla was dys­ku­sję Jer­ry­’e­go i Ran­dal­la oraz tyl­ko gościn­ny występ Man­do, spi­na­ją­cy klam­rą roz­mo­wę chło­pa­ków. Jak oce­nia­my tę książ­kę po latach? Czy nasze odczu­cia róż­nią się od tych po pre­mie­ro­wym czy­ta­niu? Jak odbie­ra­my tę powieść mając już w gło­wie wie­dzę na temat osta­tecz­ne­go zakoń­cze­nia cyklu? O tym i wie­lu innych tema­tach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę „Mrocz­na Wie­ża V: Wil­ki z Cal­la”, w bar­dzo dobrej inter­pre­ta­cji pana Mate­usza Droz­dy, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

Spis tre­ści:

  • 0:00:01 – Wstęp (Man­do)
  • 0:02:03 – Dys­ku­sja o książ­ce (Jer­ry i Randall)
  • 0:56:00 – Dodat­ko­wa opi­nia i pod­su­mo­wa­nie (Man­do)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.