Mroczna Wieża II: Powołanie trójki

Po kon­fron­ta­cji z czło­wie­kiem w czer­ni rewol­we­ro­wiec  Roland Descha­in budzi się na brze­gu Morza Zachod­nie­go  i odnaj­du­je tro­je drzwi. Po przej­ściu przez każ­de  z nich tra­fia do tego same­go miej­sca – Nowe­go Jor­ku –  ale do inne­go momen­tu w cza­sie. W spo­tka­nych za  drzwia­mi ludziach – Eddiem Deanie, Ode­tcie Hol­mes  i Jac­ku Mor­cie – widzi sprzy­mie­rzeń­ców w misji roz­wi­kła­nia  Tajem­ni­cy Mrocz­nej Wie­ży. Decy­du­je się zabrać  ich do swo­je­go świa­ta. Dziw­na z nich dru­ży­na – nar­ko­man,  schi­zo­fre­nicz­ka i… seryj­ny zabójca.

W 212. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca­my do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. O dru­gim tomie „Powo­ła­nie trój­ki” roz­ma­wia­my w mniej­szym, trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Man­do Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jer­ry­’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­ro­ry Jer­ry­’e­go w pod­ca­ście Masa Kul­tu­ry, Nawie­dzo­ny pod­cast, recen­zje pisa­ne i audio w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). Do pew­ne­go momen­tu sta­ra­my się uni­kać spo­ile­rów ale bar­dzo szyb­ko , podob­nie jak przy pierw­szym tomie, robi się z tej audy­cji dość dokład­na ana­li­za całej treści.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.