Mroczna Wieża I: Roland

Na jało­wej, spie­czo­nej zie­mi, przy­po­mi­na­ją­cej pla­ne­tę po apo­ka­lip­tycz­nej zagła­dzie pozo­sta­ły tyl­ko śla­dy daw­nej upa­dłej cywi­li­za­cji. Ten zło­wro­gi świat prze­mie­rza Roland, ostat­ni z dum­ne­go kla­nu rewol­we­row­ców, ści­ga­jąc czło­wie­ka w czer­ni, któ­ry posiadł tajem­ni­cę Wie­ży – mistycz­ne­go miej­sca, gdzie być może uda się roz­wią­zać zagad­kę cza­su czy prze­strze­ni. Pod­czas wędrów­ki musi sta­wić czo­ła opę­ta­nej kapłan­ce: spo­ty­ka sza­lo­nych osad­ni­ków, gada­ją­ce­go kru­ka, zamiesz­ku­ją­ce pod­zie­mia mutan­ty oraz pocho­dzą­ce­go z Zie­mi chłop­ca, Jake’a.

W 204. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK roz­po­czy­na­my oma­wia­nie 7(8)-tomowego cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. O pierw­szym tomie „Roland” roz­ma­wia­ją Hubert „Man­do Span­dow­ski, Łukasz „Żar­łok” Sku­ra (m.in. pod­ca­sty Kul­tu­ral­na Audy­cja Zku­ry, Kom­bi­nat, Kar­pio­wy pod­cast, Nawie­dzo­ny pod­cast oraz kana­ły YouTu­be Żar­łok TV i Śrub­ki i Skur­ki), Michał „Jer­ry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jer­ry­’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­ro­ry Jer­ry­’e­go w pod­ca­ście Masa Kul­tu­ry,Nawie­dzo­ny pod­cast, recen­zje pisa­ne i audio w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia). W audy­cji gościn­nie poja­wia się też Kuba Krze­miń­ski (pod­cast NuCast)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.