Mr. Mercedes – sezon 2

Przed tygo­dniem zapo­wia­da­łem wyjąt­ko­wy pod­cast z oka­zji zamknię­cia trze­ciej set­ki nume­ro­wa­nych audy­cji Radia SK. W mię­dzy­cza­sie stwier­dzi­łem, że peł­ne set­ki to nie jest coś, co war­to cele­bro­wać… w koń­cu za chwi­lę pęk­nie kolej­na, a po niej następ­na itd. Zapra­szam was zatem na „zwy­kły” pod­cast, w któ­rym bli­żej przy­glą­dam się dru­gie­mu sezo­no­wi seria­lu „Mr. Mer­ce­des”. Dla­cze­go po pię­cio­gło­sie (pierw­sze wra­że­nia z pilo­ta) i dwu­gło­sie (recen­zja pierw­sze­go sezo­nu) tym razem mówię solo? Jaka jest zależ­ność mię­dzy dru­gim sezo­nem seria­lu a książ­ko­wym cyklem Ste­phe­na Kin­ga? Czy twór­cy pora­dzi­li sobie z cał­ko­wi­tą zmia­ną w kli­ma­cie i tema­ty­ce opo­wia­da­nej histo­rii? I wresz­cie: jak osta­tecz­nie oce­niam dru­gi roz­dział seria­lo­wej opo­wie­ści o detek­ty­wie Hod­ge­sie? Posłuchajcie!

Pod­ca­sty o książ­ko­wej try­lo­gii o detek­ty­wie Hodgesie:

Pod­ca­sty o seria­lu „Mr. Mercedes”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.