Monsters

W łazien­ce pew­ne­go czło­wie­ka z otwo­ru odpły­wo­we­go umy­wal­ki wysta­je palec. Nie jest to zwy­czaj­ny ludz­ki palec. Jest bar­dzo dłu­gi i wyda­je się draż­nić z męż­czy­zną. Ten podej­mu­je z nim wal­kę… W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam serial „Mon­sters”, ducho­we­go następ­cę serii „Cre­ep­show” i seria­lu „Tales from the Dark­si­de”, z naci­skiem na jego fina­ło­wy odci­nek „The Moving Fin­ger”, opar­ty na opo­wia­da­niu Kinga.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.