Michael Jackson’s Ghosts

„Gho­sts” to musi­cal wymy­ślo­ny przez Micha­ela Jack­so­na i Ste­phe­na Kin­ga. Akcja prze­no­si widza do małe­go mia­stecz­ka, w któ­rym nie­sła­wą cie­szy się Maestro, dziw­na per­so­na zamiesz­ku­ją­ca posęp­ną posia­dłość. Zaba­wia on oko­licz­ne dzie­ci poka­zu­jąc magicz­ne sztucz­ki, jed­nak bar­dzo nie podo­ba się to bur­mi­strzo­wi. Posta­na­wia on pozbyć się nie­chcia­ne­go miesz­kań­ca. Wraz z czę­ścią miesz­kań­ców skła­da on Maestro wizy­tę i… nie zapo­mni tego spo­tka­nia do koń­ca życia…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.