Martwa strefa

Ame­ry­ka­nie idą dziś do urn wybor­czych aby zade­cy­do­wać kto zosta­nie ich Pre­zy­den­tem. Z tej oka­zji Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li pody­sku­to­wać o książ­ce, w któ­rej wątek wybo­rów jest jed­nym z klu­czo­wych, czy­li o wyda­nej pier­wot­nie w 1979 roku „Mar­twej stre­fie”. Czy powrót do tej powie­ści po latach oka­zał się satys­fak­cjo­nu­ją­cy? Jak wypa­da wątek Castle Rock i jak pre­zen­tu­ją się nawią­za­nia do kin­go­we­go uni­wer­sum? Czy wie­lo­wąt­ko­wość tej książ­ki to plus, czy minus? Jak oce­nia­my aspekt poli­tycz­ny powie­ści i i jak sam King wspo­mi­na ten wątek z obec­nej per­spek­ty­wy? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.