Martwa strefa

Ponad 2 lata temu, z oka­zji ame­ry­kań­skich wybo­rów pre­zy­denc­kich, opu­bli­ko­wa­li­śmy dys­ku­sję na temat książ­ki „Mar­twa stre­fa”. Pra­wie rok póź­niej na warsz­tat wzię­li­śmy jej kino­wą ekra­ni­za­cję w reży­se­rii Davi­da Cro­nen­ber­ga. Dzi­siaj osta­tecz­nie zamy­ka­my ten temat. W 543. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nym stu­diu ponow­nie spo­tka­li­śmy się w skła­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz, by poroz­ma­wiać o seria­lo­wej ekra­ni­za­cji książ­ki Ste­phe­na Kin­ga. Tema­tem audy­cji nie jest jed­nak cały 6‑sezonowy serial, a jedy­nie ta jego część, któ­ra fak­tycz­nie bazu­je na mate­ria­le źró­dło­wym. Sku­pia­my się zatem głów­nie na odcin­ku pierw­szym, dru­gim i trzy­na­stym, któ­ry zamy­ka pierw­szy sezon tej pro­duk­cji, czy­li odpo­wied­nio „Whe­el of For­tu­ne”, „What it Seems” oraz „Desti­ny”. Zapra­sza­my do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.