Martwa strefa

Kil­ka dni temu w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym zaser­wo­wa­li­śmy pierw­sze wra­że­nia z nowej odsło­ny seria­lu „Sla­sher”, w któ­rym w jed­nej z głów­nych ról wystę­pu­je David Cro­nen­berg. Korzy­sta­jąc z oka­zji posta­no­wi­li­śmy wycią­gnąć z szu­fla­dy pod­cast, w któ­rym omó­wi­li­śmy jedy­ną ekra­ni­za­cję książ­ki Ste­phe­na Kin­ga, popeł­nio­ną wła­śnie przez Cro­nen­ber­ga. I może nor­mal­nie nie wspo­mi­na­li­by­śmy o tym, że to pod­cast z lodów­ki, bo nic w nagra­niu na to nie wska­zu­je, ale tak się zabaw­nie zło­ży­ło, że na koniec roz­mo­wy Man­do zażar­to­wał sobie, że opu­bli­ku­je tę audy­cję za pół roku… i sło­wa dotrzy­mał. Dzi­siaj odda­je­my w wasze ręce nagra­nie, któ­re zupeł­nie nie­słusz­nie prze­le­ża­ło w archi­wum sta­now­czo zbyt dłu­go. A roz­ma­wia­my w nim o jed­nej z naj­lep­szych ekra­ni­za­cji Ste­phe­na Kin­ga – „Mar­twej stre­fie”. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.