Maraton Dzieci kukurydzy

Mrocz­na opo­wieść o małym mia­stecz­ku Gatlin na środ­ko­wym zacho­dzie Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Pod wpły­wem tajem­ni­czych sił dzie­ci mor­du­ją swo­ich rodzi­ców i wszyst­kich innych doro­słych w mia­stecz­ku i zaczy­na­ją rzą­dzić swo­imi pra­wa­mi, czcząc kuku­ry­dzia­ne­go boga. Dotych­czas powsta­ły dwie pro­fe­sjo­nal­ne i jed­na ama­tor­ska ekra­ni­za­cja opo­wia­da­nia oraz sie­dem sequ­eli, co czy­ni cykl naj­dłuż­szym tasiem­cem wśród kin­go­wych ekra­ni­za­cji i jed­nym z naj­dłuż­szych w histo­rii gatunku.

Dwu­dzie­sty czwar­ty odci­nek pod­ca­stu Radio SK jest zbio­rem luź­nych recen­zji fil­mów wcho­dzą­cych w skład cyklu, jak rów­nież swo­istą rela­cją z eks­pe­ry­men­tu, któ­re­mu pod­dał się autor – mara­to­nu wszyst­kich fil­mów spod szyl­du „Dzie­ci kukurydzy”.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.