Magiczne piórko Gwendy

Kil­ka dni temu minę­ły czte­ry lata od nasze­go omó­wie­nia „Pudeł­ka z guzi­ka­mi Gwen­dy” – książ­ki, któ­ra nie­spo­dzie­wa­nie sta­ła się star­tem nie­ty­po­wiej w dorob­ku Kin­ga try­lo­gii. Po bar­dzo dłu­gim ocze­ki­wa­niu na pol­skie wyda­nie jej kon­ty­nu­acji, dzi­siaj wresz­cie mogli­śmy usiąść i poroz­ma­wiać o „Magicz­nym piór­ku Gwen­dy” – powie­ści, któ­ra powsta­ła już bez udzia­łu Ste­phe­na Kin­ga, ale przed­sta­wia­ją­cej wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się w jego świe­cie – mia­stecz­ku Castle Rock. Jak bar­dzo róż­ni sie ona od swo­jej poprzed­nicz­ki pod wzglę­dem for­my i tre­ści? Czy Richard Chi­zmar sta­nął na wyso­ko­ści zada­nia i napi­sał histo­rię god­ną kin­go­we­go uni­wer­sum? Czy był pomysł na kon­ty­nu­ację tej histo­rii, a jego reali­za­cja oka­za­ła się cie­ka­wa? Jak bar­dzo jest to „kin­go­wa” książ­ka? I wresz­cie czy jest to pro­dukt war­ty nasze­go cza­su i pie­nię­dzy? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań pozna­cie w dzi­siej­szej audycji.

0:37:26 – Stre­fa spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.