Lunatycy

Char­les Bra­dy i jego mat­ka to nie ludzie jakich tysią­ce. To LUNATYCY – tuła­ją­ce się po świe­cie isto­ty, któ­re mogą zmie­niać kształ­ty, bo w ich żytach pły­nie krew kocia i ludz­ka. Siły życio­we cier­pią z ciał mło­dych dzie­wic, a wła­śnie szy­ku­ją się, by wyru­szyć na łowy. Cała nadzie­ja w rękach Tanyi Robert­son, kil­ku­na­sto­let­niej uczen­ni­cy szko­ły śred­niej z małe­go ame­ry­kań­skie­go mia­stecz­ka. Tyl­ko ona może sta­wić czo­ła krwio­żer­czym dra­pież­com, któ­rzy nie cof­ną się przed niczym, by zaspo­ko­ić swój głód.

W dzi­siej­szej audy­cji dys­ku­tu­je­my na temat fil­mu „Luna­ty­cy” – pierw­sze­go wspól­ne­go pro­jek­tu Ste­phe­na Kin­ga i Mic­ka Gar­ri­sa oraz jedy­ne­go kino­we­go fil­mu opar­te­go na autor­skim sce­na­riu­szu Kin­ga, nie będą­ce­go ekra­ni­za­cją jego tek­stu. Dzi­siej­szym gościem jest Rafał „Sick­Ba­stard” Siciń­ski – autor m.in. blo­ga ful­ly cool­tu­re.

(Na zdję­ciach nie widać wspo­mnia­ne­go przez nas pro­gu bo jest to sam począ­tek wal­ki, któ­ry miał miej­sce na pię­trze a potem się to na par­ter prze­nio­sło. Próg widać na tym zdję­ciu, bia­ły, po pra­wej, kwiat na nim stoi)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Avatar

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.