Lśnienie. Gra planszowa

W moim woje­wódz­twie zaczy­na­my wła­śnie ferie zimo­we więc to dobry moment by udać się na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek do hote­lu „Pano­ra­ma”. Kin­go­we gry to cią­gle temat eks­tre­mal­nie niszo­wy w Radiu SK. Na 545 nume­ro­wa­nych audy­cji, o grach mówię dopie­ro trze­ci raz, z cze­go jeden pod­cast to recen­zja kar­cian­ki roz­gry­wa­ją­cej się w komik­so­wym uni­wer­sum Joego Hil­la, dru­gi to zestaw małych gie­rek kom­pu­te­ro­wych, a dzi­siaj pierw­szy raz na warsz­tat bio­rę kin­go­wą plan­szów­kę. „Lśnie­nie” to koope­ra­cyj­na gra prze­trwa­nia, któ­ra zabie­rze was do nawie­dzo­ne­go hote­lu „Pano­ra­ma”, gdzie waszym zada­niem będzie prze­żyć zimę. Jak pre­zen­tu­je się wizu­al­nie? Co dokład­nie dosta­je­my w środ­ku? Jak prze­bie­ga roz­gryw­ka? Czy jest to trud­na gra i ile real­nie cza­su na nią potrze­ba? Czy spraw­dza się fabu­lar­nie i fak­tycz­nie odda­je kli­mat fil­mu Stan­leya Kubric­ka? I wresz­cie, czy dostar­cza wystar­cza­ją­co dużo fraj­dy by nie żało­wać zain­we­sto­wa­nych pie­nię­dzy? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.