Locke and Key – sezon 2

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uje­my nad­ra­bia­nie seria­lo­wych zale­gło­ści. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Bogu­sia oraz Burial, aby poroz­ma­wiać na temat dru­gie­go sezo­nu „Loc­ke & Key”. Lata temu w Radiu SK roz­po­czę­li­śmy oma­wia­nie komik­so­wej serii Hil­la i Rodri­gu­eza, według klu­cza – każ­dy kolej­ny tom to kolej­ny roz­mów­ca. Zupeł­nie przy­pad­ko­wo serial idzie u nas zbli­żo­nym torem – każ­dy kolej­ny pod­cast to nowa gru­pa dys­ku­tan­tów. Czy tym razem wszy­scy są zado­wo­le­ni? Jak oce­nia­my odej­ście od komik­so­we­go pier­wo­wzo­ru Hil­la i Rodri­gu­eza? Czy nowa histo­ria pre­zen­tu­je poziom choć­by zbli­żo­ny do ory­gi­na­łu? Czy serial ma coś do zaofe­ro­wa­nia fanom komik­su? Czy jest to po pro­stu dobra kon­ty­nu­acja pierw­szej serii, bez wzglę­du na to jak ją samą oce­nia­li­śmy? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Jed­no­cze­śnie ostrze­ga­my, że choć mie­li­śmy pla­ny, by wystrze­gać się spo­ile­rów z dru­gie­go sezo­nu, to stop­nio­wo zaczy­na­ją się one poja­wiać, aby osta­tecz­nie zdo­mi­no­wać tę audy­cję. A wyszło to na tyle płyn­nie, że pew­nie da się wyczuć w audy­cji, kie­dy zaczy­na się robić gorą­co, ale nie da się wydzie­lić żad­nej zamknię­tej stre­fy bez czy ze spo­ile­ra­mi. Dodat­ko­wo od same­go począt­ku otwar­cie roz­ma­wia­my o roz­wią­za­niach fabu­lar­nych z pierw­sze­go sezo­nu, tak­że czuj­cie się ostrzeżeni.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.