Lament paranoika

Dzi­siaj, w piet­na­stą rocz­ni­cę wypad­ku z 1999 roku, któ­ry stwo­rzył magię dzie­więt­nast­ki, o godzi­nie 19:19 mia­ła miej­sce pre­mie­ra pierw­szej pol­skiej krót­ko­me­tra­żo­wej adap­ta­cji tek­stu Ste­phe­na Kin­ga. Darek Kocu­rek prze­niósł na ekran Lament Para­no­ika ze zbio­ru «Szkie­le­to­wa zało­ga». Film udo­stęp­nio­ny został na 19 godzin i 19 minut

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.