Kto zabija najsławniejszych amerykańskich pisarzy?

Co mają wspól­ne­go auto­rzy naj­więk­szych ame­ry­kań­skich best­sel­le­rów: Sue Gra­fton, Daniel­le Ste­el, Cur­tis Sit­ten­feld i Tom Clan­cy? Wszy­scy zosta­li bru­tal­nie zamor­do­wa­ni – w spo­sób maka­brycz­ny i jed­no­cze­śnie nawią­zu­ją­cy do sty­lu ich pisar­stwa. Popa­da­ją­cy w para­no­ję Ste­phen King jest prze­ko­na­ny, że następ­ną ofia­rą będzie on. Pełen trwo­gi opusz­cza swo­ją for­te­cę w Ban­gor w sta­nie Maine, by odkryć, kto zabi­ja słyn­nych pisa­rzy amerykańskich.

W dzi­siej­szej audy­cji gościem jest Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski – autor Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu na blo­gu Nekro­po­li­tan –  któ­ry roz­ma­wia z Man­do na temat saty­ry, któ­rej głów­nym boha­te­rem jest Ste­phen King. W koń­ców­ce odcin­ka gościn­nie poja­wia się Łukasz Sku­ra – autor kana­łu Żar­łok TV –  zapo­wia­da­ją­cy wyda­rze­nia, któ­re nadej­dą w następ­nym tygodniu.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.